raisins

کشمش انگوری

سبز: انگور دانه دار، بلند، کشیده و سبز است و با گوگرد خشک است.